Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Bianca Elzinga Advies gevestigd te Emmen

 

1. ALGEMEEN

1.1

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of

‘mijn’ staat wordt het bedrijf Bianca Elzinga Advies bedoeld. Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘jouw’ staat

wordt de opdrachtgever bedoeld op wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Definities:

– Bianca Elzinga Advies: De eenmanszaak Bianca Elzinga als opgenomen in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55060145, mede handelend

onder de namen biancaelzinga.nl en 1saleperdag.nl.

– Opdrachten en/of Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Bianca

Elzinga, zoals maar niet beperkt tot: Online trainingen, live bijeenkomsten,

coaching(trajecten), groepstrajecten en uitvoerend werk.

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

– BTW nr: NL002107339B44

 

Contactgegevens:

Adres: Laan van de Bork 482, 7823 RL Emmen

E-mail: info @ biancaelzinga.nl

 

1.2

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen en dat door mij schriftelijk is bevestigd.

1.3

Alle betalingen dienen online of door overschrijving op de door mij aangegeven

bankrekening te geschieden.

1.4

Afspraken met en toezeggingen van (personeel van) mij of door mij ingeschakelde derden

binden mij niet, tenzij schriftelijk door mij bevestigd.

1.5

Jij erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van

het geven van een opdracht aan mij of het aanschaffen van een product of dienst van mij,

van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jou zijn

verworpen; een enkele verwijzing door jou naar jouw eigen voorwaarden of een standaardclausule

op jouw briefpapier of in jouw eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve

werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen,

afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor

het overige op die overeenkomst van kracht.

1.7

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van

aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

1.8

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door mij met jou te sluiten overeenkomsten

en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden

welke door jou van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Onder opdrachten wordt verstaan: advisering en/of coaching over of

uitvoering van werkzaamheden op het gebied van online marketing, funnel (strategie) of

andere online marketing strategie / toepassingen, trainingen, workshops of online leer-of

trainingsprogramma’s.

1.9

Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen

overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden mij slechts, indien deze door

mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 

2. OFFERTES voor uitvoerende taken

2.1

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Ik ben

eerst gebonden nadat ik de opdracht via e-mail heb bevestigd of daadwerkelijk met de

uitvoering van de opdracht ben begonnen.

2.2

Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde

prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door mij of door mij ingeschakelde derden

gewerkte uren en de daadwerkelijk door mij gemaakte kosten zullen worden

doorberekend.

2.3

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte

tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4

Alle door mij opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden

en/of op andere diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten,

onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht bevestiging

uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5

Indien een opdracht uitblijft, behoud ik mij het recht voor de gemaakte

voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts

dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan

in overleg met jou naar gebruik en billijkheid berekend.

 

 

 

2.6

Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending

van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal ik gerechtigd zijn

om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft

plaatsgevonden, opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale

werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere

tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor mij kosten verhogend zijn,

aan jou door te berekenen.

 

3. OPDRACHTEN

3.1

Een gegeven opdracht bindt jou. Ik ben eerst gebonden door verzending van de

opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien jij

niet binnen zeven dagen na verzending van de opdrachtbevestiging je bezwaren aan mij

kenbaar hebt gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en

volledig weer te geven.

3.2

Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) kun jij binnen

veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging (of aankoop) schriftelijk aangeven

alsnog van de opdracht af te zien, behalve in die gevallen, waarin de activiteit een vereist

minimumaantal deelnemers heeft om door te gaan en bij online producten waarbij aan

jou een toegangscode is verstrekt. Indien annulering volgens dit artikel niet mogelijk is,

worden (aan)betalingen via PayPal, Ideal of anderszins niet geretourneerd.

3.3

De door jou na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de

uitvoering daarvan, moeten door jou tijdig en schriftelijk aan mij zijn doorgegeven. Worden

ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de

wijziging voor rekening van jou, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door mij zijn bevestigd.

3.4

Indien jij de gegeven opdracht, gekochte training of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert,

na de 14 dagen bedenktijd, ben jij gehouden de volledige vergoeding voor de

overeengekomen dienst of levering te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

3.5

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling

door of namens jou aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij

prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden jou extra in rekening

gebracht.

3.6

Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden

mij eerst na schriftelijke acceptatie.

 

 

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen

van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering

wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling

plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van mij, tenzij door mijn schuld veroorzaakt,

een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3

Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien

een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra

gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Jij geeft mij enige speling ten aanzien van

de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien jij mij bij

het geven van de opdracht over de gevolgen van een vertraging hebt ingelicht en dit door

mij schriftelijk is bevestigd.

4.4

Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van

de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij mij wordt afgeleverd en

de door jou zelf of voor jouw rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd

zijn verricht. Indien tengevolge van niet -tijdige levering/uitvoering van werk door jou de

opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk,

spoedbestelling, inhuren van derden e.d., zal ik daartoe, zonder voorafgaand overleg met

jou, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van jou komen.

Bij niet-tijdige levering door jou ben ik gerechtigd de datum van uitvoering van de

opdracht nader vast te stellen.

4.5

Indien werkzaamheden op jouw locatie dienen te worden uitgevoerd, ben jij gehouden de

benodigde faciliteiten om niet ter beschikking te stellen.

4.6

Alle uitvoeringstermijnen worden door mij steeds bij benadering opgegeven en zijn niet

bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en

bovendien alle naar mijn oordeel eventueel benodigde gegevens door jou aan mij zijn

verstrekt.

Overschrijding van de leveringstijd ontslaat jou nimmer van je verplichtingen uit de

overeenkomst en zal jou evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of

schadevergoeding te vorderen.

4.7

Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet

te vergen is dat jij de overeenkomst in stand laat, ben jij evenwel gerechtigd de betreffende

opdracht te annuleren, mits jij hiervan schriftelijk aan mij kennis geeft, onverminderd het

recht van mij om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de

betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Jij kan vorderen dat ik omgaand uitspraak doe

of ik al of niet van dit recht gebruik wens te maken.

4.8

Indien jij enige voor jou uit een overeenkomst met mij voortvloeiende verplichting niet

stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht

blijken dat jij onjuiste gegevens hebt verstrekt of hebt achtergehouden, heb ik het recht de

nakoming van alle verplichtingen tegenover jou op te schorten en zelfs alle

overeenkomsten met jou geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat

daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud

van mijn recht op schadevergoeding. Hetgeen door jou aan mij verschuldigd is, wordt

terstond opeisbaar.

4.9

Ik ben gerechtigd zonder bericht aan of overleg met jou de opdracht of onderdelen

daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij mij in dienst zijnde derden,

indien zulks naar mijn mening een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht

bevordert.

4.10

Het is jou niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende

een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een

(arbeids)overeenkomst aan te gaan met door of namens mij bij of voor opdrachtgever te

werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van

€10.000,–, voor elke overtredingen van € 1.000,– per overtreding, per week dat de

overtreding voortduurt.

4.11

Ik ben gerechtigd, jouw gegevens (al dan niet door mij vervaardigd of samengesteld) die ik

onder me heb, onder me te houden totdat ik voldoening heb gekregen van alle kosten die

ik besteed heb ter uitvoering van opdrachten van jou, ongeacht of deze opdrachten

betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van jou, tenzij jij voor die kosten

genoegzaam zekerheid hebt gesteld. Het recht tot retentie heb ik ook in geval jij in staat

van faillissement komt te verkeren.

4.12

Ik verplicht me de mij opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te

voeren, doch ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van

het door jouw beoogde doel.

4.13

Indien tijdens de uitvoering van een door mij aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge

van aan mij onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar

is, heb ik het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering

hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of

mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl jij gehouden bent de door

mij reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.14

Indien ik een opdracht in onderaanneming uitvoer, ben ik -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de

aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1

Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door jou of door overmacht aan

jouw zijde wordt vertraagd, kan door mij een deel van de voor het totaal opgegeven prijs

evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele

opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien

geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet

van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen

worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de

opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2

De met mij overeengekomen termijnen zijn door jou steeds bij benadering en nimmer als

fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is

overeengekomen.

5.3

Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog,

mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere

stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de

leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven,

het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek

aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,

optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt,

maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en

toeleveringen aan mij door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het

land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang

storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken)

ontslaan mij van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht,

zonder dat jij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten

kan doen gelden.

5.4

Ingeval van overmacht zal ik daarvan onverwijld mededeling doen aan jou, in welk geval jij

na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebt de opdracht

schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting mij het reeds uitgevoerde deel van de

opdracht te vergoeden.

 

6. ONLINE TRAININGEN

6.1

Ik draag zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het

overeengekomen service level, waarbij ik me inspan om zo optimaal mogelijk aan dit

service level te voldoen. Ik aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op

enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.2

Ik ben niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het

Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

6.3

Het is jou niet toegestaan de applicatie, community en/of de beschikbaar gestelde

schijfruimte te gebruiken voor:

a.

handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de

Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

b.

het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het

ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met

dezelfde inhoud (spamming);

c.

het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in

strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d.

het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal,

waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e.

seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f.

het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of

Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door

een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door

het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).

g.

het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (online) verbinding

met mij blijven lopen binnen Bianca Elzinga Advies of het internet;

h.

het verspreiden van computervirussen.

6.4

Het is jou niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of

racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

6.5

Ik ben in de onderstaande gevallen gerechtigd jouw toegang zonder voorafgaande

waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle

gebruik te blokkeren en jouw gegevens van de server te verwijderen, zonder dat jij enig

recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan mij alle schade

ten gevolge van de overtreding door mij of door derden geleden te vergoeden; niet

genoten abonnements/gebruiksgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

a.

indien jij je het gestelde in de artikelen 6.3 en 6.4 overtreedt of indien er een ernstig

vermoeden van overtreding bestaat;

b.

indien (een onderdeel) van jouw site oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’

gaan of onbereikbaar worden van mijn server of gebruikte applicaties;

c.

Indien blijkt dat jij valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens hebt opgegeven;

d.

indien blijkt dat jij de overeenkomst onder valse voorwendsels bent aangegaan;

e.

indien jij niet voldoet aan je betalingsverplichtingen;

f.

indien jij het auteursrecht van door mij vervaardigd materiaal schendt.

6.6

het is jou niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te

verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.

6.7

Ik draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draag

geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit

voortvloeiende schade.

6.8

Ik ben gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten

gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het

benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

6.9

Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft

jou nimmer recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de

applicatie.

6.10

Zodra je een online product koopt met online toegang, krijg je een licentie van mij voor het

uitsluitend weergeven van de training. Je mag trainingen op geen enkele wijze proberen

over te dragen of door te verkopen of jouw licentie door een derde laten gebruiken. Ik

verleen je een licentie voor de duur van de overeenkomst, behalve wanneer we de cursus

vanwege juridische, politieke of commerciële redenen stopzetten.

6.11

Indien er een promotie of aanbieding loopt voor een bepaalde cursus, gedurende een

vastgestelde periode, dan is deze beschikbaar tegen een lagere prijs. De prijs in het

winkelmandje is de dan geldende prijs, tenzij je een kortingscode hebt gekregen, dan

wordt het cursusbedrag verlaagt met de korting. Mocht de gekochte cursus later voor een

verlaagde prijs worden aangeboden, dan heb je geen recht op die prijs. Soms verschilt de

prijs voor mensen die later dan jij via mijn email funnel zijn ingeschreven voor mijn

nieuwsbrieven. Zij hebben recht op kortingen bestemd voor nieuwe klanten.

6.12

De vermelde valuta is in Euro’s, na betaling wordt via jouw gekozen betaalmethode het

bedrag naar jouw valuta omgerekend tegen de dan geldende koers. Om die reden kunnen

wij de prijs niet in jouw valuta vermelden, je ziet wel een indicatie in het bestelformulier.

Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.13

Als je een student bent in een land waar gebruiks- en omzetbelasting, belasting op

goederen en diensten of belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is op

aankopen door consumenten, zijn wij verantwoordelijk voor het innen en overdragen van

deze belasting aan de juiste belastingdienst. Prijzen op de website zijn altijd exclusief

belasting.

6.14

Je stemt ermee in de kosten te betalen van de training die je aanschaft en je machtigt mij

om je rekening of creditcard te belasten voor deze kosten. Ik werk samen met externe

betalingsverwerkers, zodat jouw betaalgegevens veilig zijn.

6.15

Wanneer je een training aanschaft, stem je ermee in een geldige of geautoriseerde

betaalwijze te gebruiken. Als je betaalwijze mislukt, maar je toch toegang krijgt tot de

cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, stem je ermee in mij binnen zeven (7) dagen na

kennisgeving, de bijbehorende kosten te betalen. Ik behoud me het recht voor je de

toegang tot een cursus te ontzeggen waarvoor ik niet op adequate wijze ben betaald.

 

7. COACHING

7.1

In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om 1 sale per dag via jouw funnel

te realiseren. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren

voor het schrijfwerk en marketing van je funnel en weggever. Het succes van jouw funnel is

grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw funnel

1 sale per dag oplevert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een

effectieve funnel te realiseren waarmee je 1 sale per dag kunt halen. En sta ik binnen de

grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van

welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.

De eindtermijn van de ondersteuning wordt per e-mail aan je bekend gemaakt.

7.2

Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24

uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden

gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma

plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de

coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het

coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren

afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

7.3

Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline programma’s te annuleren in het

geval ik of een coach of trainer uit mijn team (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Wij

zullen altijd een passende coach of trainer vinden die het werk dan afrondt. Inschrijfgeld

kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.

7.4

Bij een programma en online training met een looptijd langer dan 1 jaar, kan ik te allen

tijde besluiten om te stoppen. Dit kondig ik minimaal twee maanden van te voren aan. Het

deel van het programma dat ik hierdoor niet lever, zal naar rato van het betaalde

inschrijfgeld worden gerestitueerd. De online content blijft wel toegankelijk gedurende de

looptijd van het programma.

 

Materialen en licenties

7.5

Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden

gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als

ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3

(drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te

downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het

laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een

nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

7.6

Het kan zijn dat ik plug-ins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken. Ik

treed voor die plug-ins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de

overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plug-ins. De algemene voorwaarden van

de aanbieders van de plug-ins zijn van toepassing op het gebruik van de plug-ins. Ik raad je

aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plug-ins

kunnen na een jaar kosten voor het gebruik van deze plug-ins bij je in rekening gaan

brengen.

7.7

Ik behoud me het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning

bij extra technische ondersteuning die niet in het programma vermeld wordt. Dit zal ik

altijd van te voren aan je kenbaar maken.

7.8

Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je

moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen

dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk

is.

7.9

De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen

resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar

kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de

overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en

redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

 

8 LIVE BIJEENKOMSTEN

Toegangskaart

8.1

Wanneer je wilt deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven

wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij

mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig

erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte

gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Toegang en verblijf

8.2

Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst

bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.

8.3

Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te

gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde,

goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of

locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event

en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij

ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

8.4

Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of

van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het

vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter

handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat

geval geen recht op restitutie.

Annulering en restitutie

8.5

In afwijking van artikel 8.6 en 8.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan

tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of

het niet op komen dagen een no-show-fee van € 79,00 incl. btw.

8.6

Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet

worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten

plaats.

8.7

Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde

gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per email

contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.

8.8

Bij (ernstige) ziekte of overlijden van persoon of personen die het event geven, behouden

wij ons het recht voor om het te verplaatsen en zal geen restitutie worden gegeven.

8.9

Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het

betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan

wel annulering.

8.10

Het restitutieverzoek zoals beschreven in 8.9 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf)

werkdagen worden beantwoord.

8.11

Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden

gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten

8.12

Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live

bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden.

Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch

de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke

openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid

8.13

Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik

gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of

locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder

aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

8.14

Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst

geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of

indirect geleden door jou.

8.15

Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke

aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade

die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

 

9 OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1

Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de

overeenkomst niet nakomt.

9.2

Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel

indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

verwacht.

9.3

Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op

te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien

mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond

te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.4

In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten

laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer

vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

9.5

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk

opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn

aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

10 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

10.1

De prijzen van mijn programma’s en online trainingen staan op de website van

www.biancaelzinga.nl of www.biancaelzinga.online. Deze prijzen zijn altijd exclusief btw.

10.2

Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in

termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot

betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

10.3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen

14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals

staat vermeld op de factuur.

10.4

Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens

vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag

onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

10.5

Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij

niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning

niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij

ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het

programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten,

afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort.

Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan

het Centraal Invorderings Bureau (CIB).

10.6

Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste

dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige

ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag

een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand

als een volledige maand wordt aangemerkt.

10.7

Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om

aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder

begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele

proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die

kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten

bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum

van € 500,00.

10.8

Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1

(een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke

waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de

betalingsverplichting.

10.9

Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen

(ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen

van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is

voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

10.10

Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen

ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

10.11

Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde

groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming

van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.12

Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een

maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar mijn mening daarvoor in

aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.

Ik ben gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende

zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te

verlangen.

10.13

Indien wordt gekozen voor betaling in termijnen, ben ik gerechtigd hier kosten voor in

rekening te brengen. Deze kosten zijn verwerkt in de vermelde termijnbedragen op de

website.

 

11 INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN

11.1

Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele

eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen

gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk

toestemming heb gegeven.

11.2

Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in

een eigen programma, het is je wel toegestaan om de opgedane kennis commercieel in te

zetten in opdrachten voor jouw klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.3

De intellectuele eigendomsrechten van jouw data blijven volledig van jou.

11.4

Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00

verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat

de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige)

schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

12. KLACHTEN EN GARANTIE

12.1

Ik ben niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in

offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan.

Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt mijn

uitleg als bindend.

12.2

Het indienen van klachten voor uitvoerende taken is slechts schriftelijk en binnen acht

dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

12.3

Klachten met betrekking tot coaching of coachprogramma’s moet je binnen 14 (veertien)

dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan

mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel,

vervanging of schadeloosstelling.

12.4

Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo

spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je

een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en

als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven

kan ik niet in behandeling nemen.

12.5

Gebreken aan een deel van de geleverde prestatie geven niet het recht tot afkeuring van de

gehele geleverde prestatie.

12.6

Jij zult alle door mij voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a.

door mij in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar

de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

12.7

Indien ik een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal ik de keus hebben,

hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij jou alsnog een in

onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

12.8

Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan

aan het geleverde door schuld of toedoen van jou of derden, ofwel door van buiten

komende oorzaken.

12.9

Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heb ik niet; met name zal ik in

geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die

mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht of coaching.

12.10

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort jouw betalingsverplichting

ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

12.11

Voor door derden door bemiddeling van mij geleverde zaken ben ik nimmer gehouden

een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde

zaken verstrekte garantie.

12.12

Jij kunt nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst

vorderen.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1

Ik draag generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke

oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door jou te

bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door mij te

verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

13.2

Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van

tekortkomingen aan het door mij of door mijn bemiddeling geleverde.

13.3

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen

op de door mij geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of

binnengehaalde gegevens of software. Jij dient de aangeleverde informatiedragers,

gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

13.4

Jij bent gehouden mij schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot

schadevergoeding welke derden tegen mij instellen terzake van schade ontstaan door of

met het geleverde.

13.5

Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer

natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende

verplichting.

13.6

Ik verplicht mij de door jou ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, e.d.

vertrouwelijk te behandelen en als een goed huismoeder te bewaren, doch aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet

door de verzekering gedekt.

In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dien jij

deze voor eigen rekening en risico te verzekeren.

13.7

Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan mij of

voor wijziging daarvan, ben ik niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien

hoofde ontstaan, komen voor rekening van jou.

13.8

Adviezen worden door mij naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch ik

aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect

voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

13.9

Ik aanvaard voor door mij opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele

aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

 

14. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

14.1

Jij verplicht je de geleverde of ter beschikking gestelde materialen met de ideeën,

werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen

gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan

derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of

nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

14.2

Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met

betrekking tot de van mij afkomstige of door mij gebruikte ideeën, werkwijzen, teksten,

cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de

opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van mij, een

en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten,

cursusmateriaal, adviezen e.d. van jouzelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van

deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel

tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan mij

voorbehouden.

14.3

Het is jou niet toegestaan de uitvoering, de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal,

adviezen e.d. van mij te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het

slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

mij. Ik kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een

geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

14.4

Het is jou uitdrukkelijk wel toegestaan de opgedane kennis te verwerken in jouw eigen

werkwijzen en tijdens uitvoerende opdrachten zoals het vervaardigen van

marketingmateriaal en/of funnels te gebruiken voor jouw klanten. Het is jou uitdrukkelijk

niet toegestaan onder de naam 1 Sale per dag je diensten aan te bieden aan derden.

14.5

Ik heb -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het

recht de tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (cursus) materiaal opnieuw

voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een

vergoeding aan jou verschuldigd te zijn.

14.6

Ik heb voor promotionele doeleinden het recht van door mij uitgevoerde projecten een

beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

15 GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

15.1

Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het

kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de

aard van de informatie.

15.2

Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden

(mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door

de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot

schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de

overeenkomst op welke grond dan ook.

15.3

Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van

mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer

informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in

mijn privacyverklaring.

 

16. GESCHILLEN

16.1

Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

16.2

Op alle overeenkomsten en transacties van mij is uitsluitend het Nederlands Recht van

toepassing.

16.3

Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de

Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende,

adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

17 SLOTBEPALINGEN

17.1

Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst

voor.

17.2

Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere

vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen

jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen

komen hiermee te vervallen.

17.3

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden

bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging

nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking

van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

17.4

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van

deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet

in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 17.3 overeenkomstig van

toepassing.

17.5

Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze

voorwaarden te verlangen.

17.6

Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen

treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig

per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in

werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene

voorwaarden kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.